footer.html 2.37 KB
Newer Older
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
1
<footer id="site-footer-primary">
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
2
3
  <div id="site-footer-primary-wrapper">
    <div>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
4
5
6
      <h3>
       <a href="{{ site.baseurl }}/about-node/">About the Node</a>
      </h3>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
7
8
9
10
11
12
13
14
15
      <ul>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/about-node/team">Team</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/about-node/collaborations">Collaborations</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/about-node/funding-and-governance">Funding and governance</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/about-node/vacancies">Vacancies</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/contact">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
16
17
18
      <h3>
       <a href="{{ site.baseurl }}/services/">Services</a>
      </h3>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
19
      <ul>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
20
21
22
23
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/sustainability-data/">Sustainability of data</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/sustainability-tools/">Sustainability of tools</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/gdpr-activities/">GDPR activities</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/data-information-system-daisy/">DAISY</a></li>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
24
25
26
      </ul>
    </div>
    <div>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
27
28
29
      <h3>
       <a href="{{ site.baseurl }}/events/">Events</a>
      </h3>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
30
      <ul>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
31
32
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/events/workshops_and_courses">Workshops and courses</a></li>
        <li><a href="{{ site.baseurl }}/events/meetings_and_conferences">Meetings and conferences</a></li>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
      </ul>
    </div>
    <div>
      <a href="http://www.elixir-europe.org" title="ELIXIR">
        <img src="https://elixir-europe.org/system/files/white-orange-logo.png" alt="Elixir logo" width="150px" />
      </a>
    </div>
  </div>
</footer>

<footer id="site-footer-secondary">
  <div id="site-footer-secondary-wrapper">
    <div id="copyright">
      <ul>
47
        <li>{{- site.footer-copyright | escape -}} &nbsp;{{ 'now' | date: "%Y" }}</li>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
48
49
50
51
52
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Terms of use</a></li>
      </ul>
    </div>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
53

Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
54
55
56
57
    <div id="address">
      {{- site.footer-text | escape -}}
    </div>
  </div>
Jacek Lebioda's avatar
Jacek Lebioda committed
58
</footer>